Nauka pływania, basen, pływanie rekreacyjne

logo

Regulamin Szkoły Pływania „Pływak”

Regulamin
Szkoły Pływania "Pływak"

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Pływalni w Gdańsku przy ul. Azaliowej 18, zwanej dalej: „Pływalnią Gdańsk Kokoszki”, Pływalni w Gdańsku przy ul. Subisława 22, zwanej dalej: “Pływalnią Gdańsk Żabianka”.
 2. Pływalnia Gdańsk Kokoszki czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:15 do 21:30, natomiast w weekendy w godzinach od 08:00 do 20:00 lub w innych godzinach jeżeli operator pływalni o tym stosownie poinformuje.
 3. Organizatorem pływania rekreacyjnego, zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz aqua aerobiku jest SZKOŁA PŁYWANIA „PŁYWAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001050656, numer NIP: 9571161770, numer REGON: 526043864.
 4. Do korzystania z Pływalni upoważnione są osoby posiadające jednorazowy bilet, ważny karnet semestralny lub zarejestrowaną kartę uprawniającą do wejście na basen w ramach jednego z systemów: MultiSport (wszystkie rodzaje kart), FitProfit (wszytkie rodzaje kart), Medicover Sport, PZU Sport  – po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
 5. Zakup biletu jednorazowego, karnetu semestralnego lub korzystanie z Pływalni na podstawie innych kart uprawniających, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego Regulaminu.
 6. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz pływać wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 7. Użytkownicy Pływalni upoważnieni są do korzystania z szatni na 15 min przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona.
 8. Wartościowe przedmioty mogą zostać przekazane przez Użytkownika do depozytu  w recepcji Pływalni.
 9. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni, w szafkach indywidualnych, przebieralniach, natryskach i na pływalni, Szkoła Pływania-Pływak nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Na terenie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • przebywania zwierząt,
  • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam,
  • bezpodstawnego używania systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego.
 11. Na Pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  • których agresywne zachowanie  zakłóca atmosferę spokoju w obiekcie lub stanowi potencjalne zagrożenie dla otoczenia,
  • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 12. Użytkownik korzystając z oferty Pływalni oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług będących w ofercie Pływalni.
 13. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) mają wstęp na Pływalnię wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów dorosłych.
 14. Grupy zorganizowane korzystają z Pływalni na następujących zasadach:
  • zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
  • grupy zorganizowane pozostają pod kontrola swoich opiekunów w przebieralni i na hali basenowej,
  • uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na halę basenową równocześnie,
  • prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach,
  • prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 min przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na halę basenową,
  • za stan bezpieczeństwa grupy całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach Pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy,
  • Szkoła Pływania-Pływak może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z Pływalni,
  • grupy korzystające z Pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy,
  • grupy korzystające z Pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 15 min przed rozpoczęciem zajęć; po zakończeniu zajęć szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona,
  • na sygnał oznaczający koniec zajęć konieczne jest natychmiastowe opuszczenie hali basenowej przez uczestników grupy,
  • osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na halę basenową wyłącznie w stroju kąpielowym i w obuwiu basenowym, przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni.
 15. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie Pływalni musi być osoba pełnoletnia
 16. Rodzice z dziećmi do lat 8 i odmiennej płci mają możliwość skorzystania z szatni rodzinnej.
 17. Przejście przez bramki w celu wejścia do szatni bądź wyjścia z Pływalni dozwolone jest jedynie po uprzednim rozliczeniu się z kasjerem.
 18. Zajęcia na hali basenowej mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników.
 19. Jednostka basenowa trwa 45 minut na Pływalni Gdańsk Kokoszki, a 40 minut na Pływalni Gdańsk Żabianka. Rozpoczęcie i zakończenie jednostki basenowej sygnalizowane jest przez ratownika gwizdkiem.
 20. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag i poleceń ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 21. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi Pływalni będą wypraszane z jej terenu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę.
 22. Do osób, które bezpodstawnie użyją systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego zostanie wezwana Policja.
 23. Szkoła Pływania-Pływak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

II. PŁATNOŚCI

 1. Odpłatność za korzystanie z oferty Pływalni reguluje Cennik zamieszczony na stronie www.plywak.pl.
 2. Zakup biletów jednorazowych oraz karnetów odbywa się w Recepcji pływalni w godzinach otwarcia obiektu, przez system WODGuru (wyłącznie pływanie rekreacyjne oraz aqua aerobik) oraz ActiveNow (wyłącznie karnety na naukę pływania).
 3. Dotyczy Pływalni Gdańsk Kokoszki: cena jednostkowej usługi opłaconej w karnecie lub biletu jednorazowego obejmuje 70 minut (dla pływania rekreacyjnego oraz zajęć zorganizowanych aqua aerobiku) i 90 minut (dla zajęć nauki pływania), z czego 45 minut zawiera pobyt w strefie basenowej na zajęciach zorganizowanych lub pływania rekreacyjnego (w tym sauna oraz jacuzzi) oraz 25 minut (dla pływania rekreacyjnego oraz zajęć zorganizowanych aqua aerobik) i 45 minut (dla zajęć nauki pływania) przebywania w szatni.
 4. Dotyczy Pływalni Gdańsk Kokoszki: po przekroczeniu 70 minut (dla pływania rekreacyjnego oraz zajęć zorganizowanych aqua aerobiku) i 90 minut (dla zajęć nauki pływania), korzystania z usługi, każda kolejna minuta będzie objęta dodatkową opłatą w wysokości 45 groszy/min.
 5. Posiadacze kart MultiSport, FitProfit oraz użytkownicy programu Medicover Sport i PZU Sport mają możliwość korzystania z Pływalni Kokoszki i Pływalni Gdańsk Żabianka w zakresie pływania rekreacyjnego (w tym sauna oraz jacuzzi) – po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w systemie WODGuru. Na Pływalni Gdańsk Żabianka użytkownicy kart FitProfit mogą korzystać z zajęć Aqua Aerobiku bez dopłaty. Korzystanie z zajęć Aqua Aerobiku przez użytkowników OK System (Medicover Sport) na Pływalni Kokoszki i Pływalni Gdańsk Żabianka jest możliwe wyłącznie za dodatkową opłatą zgodną z obowiązującym Cennikiem. 
 6. Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność, o ile zostanie to zgłoszone w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe i zostanie dostarczony paragon potwierdzający zakup.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 1. Osoby korzystające z Pływalni powinny mieć na sobie strój kąpielowy, czepek (obowiązkowy dla wszystkich użytkowników pływalni) oraz czyste obuwie basenowe.
 2. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała pod natryskiem (mydłem i szamponem). Nie wolno wchodzić do wody z makijażem.
 3. Pływanie w biżuterii jest zabronione.
 4. Osoby wchodzące na nieckę pływalni zobowiązane są każdorazowo przejść przez brodzik w szatni odkażający stopy.
 5. Zabrania się przemieszczania się po niecce pływalni boso (bez klapek).
 6. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:
  • wchodzenia do wody bez zezwolenia,
  • biegania po niecce pływalni,
  • skakania z rozbiegu,
  • hałasowania i używania wulgaryzmów
  • popychania oraz wrzucania innych osób do wody,
  • spożywania posiłków,
  • żucia gumy,
  • pływania z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie,
  • wchodzenia na stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym przeznaczeniu,
  • skakania z fragmentów konstrukcji obiektu,
  • użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • zanieczyszczania wody basenowej,
  • chwytania, szarpania lin, które oznaczają tory do pływania, powodując ich niekontrolowany ruch,
  • wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym w zajęciach nauki pływania,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu pływackiego,
  • przebywania w wodzie po sygnale informującym o zakończeniu czasu pływania,
  • wchodzenia do basenu przed sygnałem kończącym turę poprzednią.
 7. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom z:
  • z chorobami i stanami zapalnymi skóry, w tym egzemą,
  • twartymi skaleczeniami,
  • chorobami zakaźnymi,
  • infekcją wirusową,
  • chorobami układu oddechowego,
  • infekcjami septycznymi.
 8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz problemy ze stanem zdrowia ujawnione podczas korzystania z Pływalni należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 9. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 10. Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi oraz innymi przyczynami organizacyjnymi.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczony sprzęt lub urządzenia Pływalni odpowiedzialność ponosi osoba wyrządzająca szkody.
 2. Za zagubienie lub zniszczenie kluczyka z elektronicznym czytnikiem Użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 50 zł.
 3. Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość korzystania przez Użytkownika z oferty Pływalni.
 4. Szkoła Pływania Pływak nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 5. Zakupione bilety i/lub karnety nie podlegają zwrotom. 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWANIA REKREACYJNEGO

 1. Warunkiem skorzystania z usługi jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 2. Karnet na pływanie rekreacyjne ważny jest dla jednej osoby w określonym terminie ważności.
 3. Po dokonaniu zakupu karnetu Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu WOD Guru za pośrednictwem którego może dokonywać rezerwacji terminu korzystania z usługi oraz regulowania płatności za kolejne karnety.
 4. Przed każdym wejściem należy okazać w recepcji Pływalni bilet lub ważny karnet  odbierając kluczyk do szafki. Użytkownicy systemów Multisport, FitProfit, Medicover Sport, PZU Sport zobowiązani są do rejestracji kart w dedykowanym terminalu lub przedłożeniem kodów sms uprawniających do wejścia na Pływalnię – po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
 5. W przypadku nieobecności, odwołanie dokonanej rezerwacji musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed terminem pływania w systemie rezerwacyjnym WOD Guru.
 6. Nieodwołanie rezerwacji w terminie, o którym mowa w pkt. 6 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku uczestnictwa w zajęciach lub pływania rekreacyjnego na podstawie karnetu zajęcia, które nie zostały odwołane będą uważane za odbyte i nie będzie przysługiwał za nie zwrot pieniędzy.
 7. Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji miejsc Użytkownikowi korzystającemu z usług na podstawie biletu jednorazowego lub karty, o której mowa w pkt. 5, gdy ten nie pojawił się na zajęciach lub pływaniu rekreacyjnym, nie odwołał rezerwacji i nie uregulował należnej opłaty zgodnie z cennikiem. 
 8. Korzystanie z czepka w trakcie pływania jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich użytkowników pływalni.
 9. Zakupione bilety i/lub karnety nie podlegają zwrotom. 

VI. ZASADY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA i ZAJĘĆ AQUA AEROBIKU

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 2. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Szkołę Pływania Pływak.
 3. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.
 4. Po dokonaniu opłaty za zajęcia nauki pływania każdy Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu ActiveNow (https://app.activenow.pl), za pośrednictwem, którego może m.in. dokonywać rezerwacji terminów zajęć w przypadku konieczności ich odrobienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub rezerwacji terminów indywidualnych zajęć nauki pływania. W przypadku zakupu pierwszego karnetu na zajęcia nauki pływania na Pływalni Gdańsk-Kokoszki należy doliczyć bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł za wydanie elektronicznej karty klienta. Okazanie elektronicznej karty jest obowiązkowe przed każdymi zajęciami celem identyfikacji klienta korzystającego z zakupionego karnetu. 
 5. Po dokonaniu zakupu karnetu na zajęcia Aqua Aerobiku każdy Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu WODGuru (https://wod.guru/pl), za pośrednictwem, którego może m.in. dokonywać rezerwacji terminów zajęć oraz regulować płatności za zakup kolejnych karnetów. 
 6. Wejście do strefy szatni następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć. Każde zajęcia na Pływalni Gdańsk Kokoszki trwają 45 minut. Każde zajęcia na Pływalni Gdańsk Żabianka trwają 40 minut.
 7. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych leżących po stronie właściciela obiektu (np.: awaria na basenie), Szkoła Pływania Pływak zobowiązuje się do zrealizowania tych zajęć w innym terminie.
 8. Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 9. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za zajęcia.
 10. Korzystanie z czepka w trakcie pływania jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich użytkowników pływalni.
 11. Zakupione bilety i/lub karnety nie podlegają zwrotom. 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się, przez wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.plywak.pl.
 2. Umiejętności pływackie zgłoszonej osoby, podane w formularzu, są weryfikowane na płatnych zajęciach sprawdzających. W przypadku braku umiejętności oceniany jest poziom oswojenia z wodą. Po zajęciach sprawdzających uczestnicy zostają zakwalifikowani do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
 3. Rodzic lub opiekun wypełniający formularz w imieniu dziecka lub osoba dorosła wypełniająca formularz w swoim imieniu, są zobowiązani do złożenia oświadczenia zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym, mówiący że uczestnik zgłoszony do zajęć nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. W wypadku zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych rodzic lub opiekun dziecka lub osoba dorosła biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka lub swój  podczas zajęć.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, przez osoby kontynuujące naukę, jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu semestralnego lub wpłacenie pierwszej raty według obowiązującego cennika.
 5. W przypadku nowych uczestników chcących wykupić karnet semestralny istnieje możliwość dokonywania opłaty jednorazowej za zajęcia sprawdzające, ale tylko przez pierwszą lekcję (obowiązuje cena za lekcję jak w karnecie), a uczestnictwo w kolejnej (drugiej) lekcji wymaga dokonania zakupu karnetu. Cena karnetu jest wówczas pomniejszana o lekcję opłaconą jednorazowo.
 6. Brak opłaty za karnet w określonym terminie, automatycznie skreśla Użytkownika z listy osób biorących udział w zajęciach.
 7. Otrzymany przez Użytkownika karnet semestralny na naukę pływania, jest karnetem imiennym wydanym na okres, za jaki została wniesiona opłata oraz na liczbę zajęć opłaconą przez Uczestnika, na podstawie której została określona cena karnetu według obowiązującego cennika.
 8. Istnieje możliwość opłacenia pełnego karnetu semestralnego na zajęcia nauki pływania w dwóch ratach. Raty są równe przy parzystej liczbie przewidzianych zajęć w semestrze danego dnia tygodnia, a w przypadku kiedy liczba zajęć przewidzianych dla danego dnia tygodnia w semestrze jest nieparzysta wtedy pierwsza rata za karnet semestralny jest wyższa. Pierwszą ratę należy wpłacić przed pierwszymi zajęciami w danym semestrze. Drugą ratę za karnet semestralny należy uiścić zanim ważność pierwszej raty skończy się (ważność jest wyznaczana jako liczba tygodni odpowiadająca liczby zajęć za które opłacono w pierwszej racie). Wysokości rat są stałe i nie zmieniają się ze względu na nieobecności na zajęciach. Brak uiszczenia drugiej raty za karnet semestralny automatycznie unieważnia wszystkie niewykorzystane wejścia, które zostały przypisane do karnetu pierwszej raty.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do zakupu karty magnetycznej na której zapisany jest karnet (dotyczy Pływalni Gdańsk Kokoszki). Koszt karty to 15 zł (płatne w recepcji). Karta jest przypisana do uczestnika i nie może być dzielona z innym uczestnikiem zajęć.
 10. Uczestnik każdego kursu ma pierwszeństwo przydziału do grupy, w przypadku kontynuacji nauki lub doskonalenia pływania.
 11. Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie oraz zamiany trenera dla danej grupy pływackiej.
 12. Odwołanie uczestnictwa w zajęciach musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez funkcję “zgłoszenie nieobecności” w systemie ActiveNow.
 13. Nie odwołanie zajęć w terminie, o którym mowa w pkt. 12 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym cennikiem. W przypadku uczestnictwa w zajęciach na podstawie karnetu semestralnego zajęcia, które nie zostały odwołane będą uważane za odbyte i nie będzie przysługiwał za nie zwrot pieniędzy.
 14. W przypadku odwołania zajęć w terminie, o którym mowa w pkt. 12, Użytkownik ma prawo ich odrobienia na następujących zasadach:
  • Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia do 3 zajęć w semestrze.
  • Termin odrabiania zajęć należy zarezerwować w systemie ActiveNow.
  • Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.
  • W przypadku, gdy Użytkownik dokona rezerwacji, celem odrobienia nieobecności i nie stawi się na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
  • Zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
  • Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny semestr z zastrzeżeniem pkt. g.
  • W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenia szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, które uniemożliwiają posiadaczowi karnetu na uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach grupowych do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie (na adres e-mail: kokoszki@plywak.pl lub zssio@plywak.pl). W przypadku wybrania opcji zwrotu za karnet, odbyte zajęcia będą liczone według obowiązującego cennika). W innych przypadkach zwrot za wykupiony karnet nie przysługuje.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się, na określony dzień i godzinę w systemie ActiveNow lub u pracownika Szkoły Pływania Pływak.
 2. Opłatę za lekcję indywidualną można dokonać przed zajęciami w systemie ActiveNow lub w recepcji pływalni.
 3. Nieobecność Użytkownika na zajęciach indywidualnych w ustalonym terminie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za lekcję, jeżeli Użytkownik nie powiadomił o swojej nieobecności na zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez zgłoszenie nieobecności w systemie ActiveNow.
 5. Nie odwołanie zajęć w terminie, o którym mowa w ust. 4 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym Cennikiem. 

IX. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUA AEROBIKU

 1. W zajęciach aqua aerobiku mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców.
 2. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Podczas ćwiczeń w wodzie obowiązują czepki kąpielowe.
 4. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez zgłoszenie nieobecności w systemie rezerwacyjnym WOD Guru.
 5. Nie odwołanie zajęć w terminie, o którym mowa w ust. 4 zobowiązuje Użytkownika do pokrycia pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym cennikiem. W przypadku uczestnictwa w zajęciach na podstawie karnetu zajęcia, które nie zostały odwołane będą uważane za odbyte i nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy. 

X. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KART MULTISPORT, FITPROFIT, PROGRAMU MEDICOVER SPORT, PZU Sport

 1. Na Pływalni są akceptowane następujące karty w ramach wskazanych poniżej usług:
  • MultiSport (wszystkie rodzaje) – pływanie rekreacyjne (dotyczy: Pływalnia Gdańsk Kokoszki, Pływalnia Gdańsk Żabianka) oraz zajęcia Aqua Aerobiku (dotyczy: Pływalnia Gdańsk Żabianka) + dopłata wg. cennika,
  • FitSport (wszystkie rodzaje) – pływanie rekreacyjne (dotyczy: Pływalnia Gdańsk Kokoszki, Pływalnia Gdańsk Żabianka) oraz zajęcia Aqua Aerobiku (dotyczy: Pływalnia Gdańsk Żabianka),
  • Medicover Sport – pływanie rekreacyjne (dotyczy: Pływalnia Gdańsk Kokoszki, Pływalnia Gdańsk Żabianka) oraz zajęcia Aqua Aerobiku z dopłatą według obowiązującego cennika (dotyczy: Pływalnia Gdańsk Kokoszki i Pływalnia Gdańsk Żabianka).
 2. Użytkownicy kart i systemów wymienionych w pkt 1 mogą korzystać bezpłatnie lub z dodatkową dopłatą (jeśli dotyczy) z ww. usług pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji w systemie WOD Guru.
 3. Rezerwacje przyjmowane są maksymalnie na czas ważności karnetu okresowego za pośrednictwem systemu WOD Guru.
 4. Użytkownicy kart mają obowiązek odwołania rezerwacji najpóźniej na 3 godziny przed zarezerwowanym terminem rozpoczęcia zajęć przez system WOD Guru.
 5. Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji miejsc Użytkownikowi, który nie zrealizował i nie odwołał rezerwacji oraz nie uregulował kary umownej za nieobecność zgodnie z cennikiem.
 6. Użytkownicy kart Multisport, FitProfit, Medicover Sport i PZU Sport nie mają możliwości dokonywania dopłat do usługi nauki pływania,
 7. Wejście Użytkowników Multisport i FitProfit odbywa się poprzez weryfikację kart lub kodu QR z aplikacji z dokumentem tożsamości i automatyczną rejestrację przy użyciu systemu terminali. Wejście Użytkowników Medicover Sport odbywa się poprzez wysłanie SMS z numerem usługi, z której Użytkownik będzie korzystać. Numer zostanie podany przez Obsługę Recepcji Pływalni. Medicover Sport potwierdza otrzymany od Użytkownika SMS, kodem autoryzacji wysłanym zwrotnie, na telefon komórkowy Użytkownika oraz na numer telefonu komórkowego Recepcji (wraz z wysokością dopłaty, jeśli taka jest konieczna) – który stanowi podstawę do weryfikacji wejścia. Kod autoryzacji (pierwsze cztery cyfry zawarte w SMS) porównany na obu w/w telefonach winien być ten sam. Jeśli w treści SMS otrzymanym od Medicover Sport podane jest imię Użytkownika, Pracownik Recepcji weryfikuje zgodność imienia z płcią Użytkownika.

XI. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN

 1. Sauna jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z sauny jest dozwolone dla osób powyżej 18-tego roku życia.
 3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która wchodzi z nimi do sauny i tam sprawuje nad nimi bezpośredni nadzór.
 4. Opiekun osoby poniżej 16 roku życia ponosi pełną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przez nią regulaminu korzystania z sauny.
 5. Wszystkie osoby wchodzące do sauny zobowiązane są przed wejściem do zażycia kąpieli.
 6. Zabrania się wstępu do sauny osobom z:
  • chorobami skóry,
  • zaburzeniami centralnego układu nerwowego i z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
 7. Wchodząc do sauny Użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie w korzystaniu z niej.
 8. Z sauny nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub obniżających sprawność organizmu.
 9. Zachowanie osób przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z sauny są zobowiązani do zachowania ciszy i spokoju. Zakazuje się prowadzenia głośnych rozmów oraz innych czynności zakłócających spokój.
 10. Do sauny należy wchodzić boso.
 11. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem).
 12. Obsługą sauny i znajdujących się w niej urządzeń mogą zajmować się wyłącznie pracownicy Pływalni. Zakazuje się stosowania własnych płynów, esencji czy aromatów, w tym polewania ścian aromatycznymi płynami.
 13. Pod żadnym pozorem nie można kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników) w pobliżu pieca ani na nim.
 14. Zakazuje się długotrwałego otwierania drzwi sauny.

XII. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU WOD GURU

 1. Każdy Użytkownik korzystający z usług pływania rekreacyjnego lub Aqua Aerobiku ma dostęp do systemu internetowego WOD Guru, samodzielnie uzyskując do niego login i hasło dostępu.
 2. Każdy Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WOD Guru, w związku z czym Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego loginu lub hasła do systemu innym Użytkownikom lub jakimkolwiek innym osobom.
 3. W systemie WodGuru Użytkownik uzyskuje informacje o: 
 • posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia,
 • terminach, w których Użytkownik uczestniczy lub będzie uczestniczył,
 • prowadzonej korespondencji w ramach systemu,
 • prowadzonych w ramach Pływalni zajęciach,
 • dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności,
 • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Użytkownika lub trenera.
 1. W ramach systemu WOD Guru Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia: 
 2.  wprowadzanie i modyfikacja danych Użytkownika,
 3. przeglądanie oferty zajęć,
 4. zapisywanie się na zajęcia,
 5. dokonywanie płatności za karnety,
 6. wypisywanie się z zajęć,
 7. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Pływalni.
 8. System WOD Guru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klient posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WOD Guru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
 9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:
 • przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu,
 • nagminnego zapisywania się i jednoczesnego wypisywania się z zapisanych zajęć,
 • wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów, lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

XIII. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ACTIVENOW

 1. Każdy Użytkownik korzystający z indywidualnej lub grupowej nauki i doskonalenia pływania ma dostęp do systemu internetowego ActiveNow uzyskując do niego login i hasło dostępu.
 2. Każdy z Użytkowników, o których mowa w ust. 1 posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu ActiveNow, w związku z czym Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego loginu lub hasła do systemu innym Użytkownikom lub jakimkolwiek innym osobom.
 3. W systemie ActiveNow Użytkownik uzyskuje informacje o:
  • zajęciach nauki pływania, w których Użytkownik uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył,
  • prowadzonej korespondencji w ramach systemu,
  • prowadzonych w ramach Pływalni zajęciach,
  • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Użytkownika lub trenera,
  • swojej historii wpłat oraz wysokości nadpłaty lub zaległości.
 4. W ramach systemu ActiveNow Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia:
  • wprowadzanie i modyfikacja danych dotyczących osoby Użytkownika,
  • przeglądanie oferty zajęć,
  • zapisywanie się na zajęcia,
  • zgłaszanie nieobecności na zajęciach,
  • ustalanie terminów obrabianych zajęć,
  • kontaktowanie się z trenerami, innymi Użytkownikami oraz osobami prowadzącymi zajęcia,
  • uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Pływalni.
  • opłaty karnetu semestralnego.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu ActiveNow zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w szczególności:
  • przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu,
  • nagminnego zapisywania się i jednoczesnego wypisywania się z zapisanych zajęć,
  • wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zawierających ze Szkoła Pływania Pływak Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług nauki i doskonalenia pływania, pływania rekreacyjnego lub Aqua Aerobiku, na podstawie biletów jednorazowych i karnetów semestralnych (zwanej dalej: Umową), jest SZKOŁA PŁYWANIA „PŁYWAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001050656, numer NIP: 9571161770, numer REGON: 526043864, zwany dalej: Administratorem.
 2. W przypadku rezerwacji zajęć przez posiadaczy kart Multisport, FitSport, Medicover Sport, PZU Sport administratorem danych Użytkownika jest podmiot wydający Użytkownikowi w/w kartę lub dostęp do danego system.
 3. Szkoła Pływania Pływak Sp. z o.o. przetwarza dane Użytkowników powierzone jej przez Usługodawców, o których mowa w ust. 2 na podstawie zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 4. Inspektorem ochrony danych jest SZKOŁA PŁYWANIA „PŁYWAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001050656, numer NIP: 9571161770, numer REGON: 526043864, adres e-mail info@plywak.pl.
 5. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@plywak.pl.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Szkoła Pływania Pływak Sp. z o.o.. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym świadczenia usług przez Szkołę Pływania Pływak Sp. z o.o. jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje, że zawarcie i realizacja Umowy oraz świadczenie usług będą niemożliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Pływak może wymagać od Użytkownika podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:
  • związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem usług, a także ich rozliczeniem (w tym wystawianiem faktur) oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej: RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Pływania Pływak Sp. z o.o. wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Pływania Pływak Sp. z o.o., a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, Szkoła Pływania Pływak Sp. z o.o. przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. Administrator przetwarza następujące dane osobowe uzyskane od Użytkownika: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie i z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.
 11. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania Umowy zawartej ze Szkoła Pływania Pływak Sp. z o.o., a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły Pływania Pływak Sp. z o.o. wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych),
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Szkołę Pływania Pływak Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Szkoły Pływania Pływak Sp. z o.o., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 13. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Użytkownika podmiotom, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy przez Szkołę Pływania Pływak Sp. z o.o. i wspierają ją w świadczeniu objętych nią usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, związane z rezerwacją terminów zajęć objętych Umową, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Administratora celach, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 14. Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 16. Użytkownik, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w ust. 14 powyżej, może zwrócić się do Administratora z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres e-mail: info@plywak.pl. Przy czym, aby mieć pewność, że Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu uwierzytelnić Użytkownika.