Nauka pływania, basen, pływanie rekreacyjne

logo

Szkoła Pływania Pływak Kokoszki | ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA

Szkoła Pływania Pływak Kokoszki
Zasady uczestnictwa w zajęciach nauki pływania

Wraz z początkiem semestru chcielibyśmy zaznajomić nowych Pływaków  z najważniejszymi zasadami uczestnictwa w zajęciach nauki pływania.

Przypominamy o obowiązku pływania w czepku oraz zmianie obuwia (w strefie szatni i niecki pływalni można przemieszczać się tylko w klapkach).

Najważniejsze zasady uczestnictwa w grupowych i indywidualnych zajęciach nauki pływania:

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, przez osoby kontynuujące naukę, jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu semestralnego lub wpłacenie pierwszej raty według obowiązującego cennika.
 • W przypadku nowych uczestników zajęć istnieje możliwość dokonywania opłaty jednorazowej w cenie lekcji karnetowej za pierwsze zajęcia próbne. Przed kolejnymi (drugimi) zajęciami należy podjąć decyzję o kupnie karnetu lub rezygnacji z dalszych zajęć.
 • W przypadku zakupu pierwszego karnetu na zajęcia nauki pływania na Pływalni Gdańsk-Kokoszki należy doliczyć bezzwrotną opłatę w wysokości 15.00 zł za wydanie elektronicznej karty klienta. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zakupu karty, jako integralnej części karnetu. W przeciwnym wypadku karnet nie zostanie sprzedany oraz uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników.
 • Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo do łączenia grup o bardzo zbliżonym poziomie zaawansowania w przypadku zmniejszenia się  ilości osób w grupie, w trakcie semestru  oraz zamiany trenera dla danej grupy pływackiej (w sytuacjach losowych niedyspozycji prowadzącego).
 • Odwołanie uczestnictwa w zajęciach może nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez funkcję „zgłoszenie nieobecności” w systemie ActiveNow.
 • W przypadku uczestnictwa w zajęciach na podstawie karnetu semestralnego zajęcia, które nie zostały odwołane, będą uważane za zrealizowane, nie przysługuje za nie zwrot oraz nie przysługuje możliwość ich odrobienia.
 •  W przypadku odwołania zajęć w terminie Uczestnik ma prawo ich odrobienia na następujących zasadach:
 •  Każdy Uczestnik zajęć posiadający karnet semestralny ma możliwość odrobienia maksymalnie 3 zgłoszonych nieobecności w semestrze pływackim.
 • Terminy odrabiania zajęć można  zarezerwować samodzielnie w systemie ActiveNow lub uzgodnić je telefonicznie (695 822 008) lub mailowo kokoszki@plywak.pl) w przypadku wątpliwości co do poziomu zaawansowania grupy lub braku propozycji w systemie.
 • Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.
 • W przypadku, gdy Uczestnik dokona rezerwacji, celem odrobienia nieobecności i nie stawi się na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie minimum 3 godz. przed zajęciami, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 •  Nieodrobione zajęcia, przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
 • Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny semestr z zastrzeżeniem powodów medycznych. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenia szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, które uniemożliwiają posiadaczowi karnetu na uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach grupowych do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie (na adres e-mail: kokoszki@plywak.pl). W innych przypadkach zwrot za wykupiony karnet nie przysługuje.
 • Opłatę za lekcję indywidualną można dokonać przed zajęciami w systemie ActiveNow lub w recepcji pływalni.
 • Nieobecność Uczestnika na zajęciach indywidualnych w ustalonym terminie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za lekcję (zgodnie z cennikiem), jeżeli Uczestnik tych zajęć nie powiadomił o swojej nieobecności na zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Odwołanie zajęć indywidualnych może nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zajęciami poprzez zgłoszenie nieobecności w systemie ActiveNow.